Japanisch
Home
Über die SGJ
Vorstand und Komitees
Schelling -Jahrbuch
Schelling-Studien 
Schellings Werke 
Kontakt
Links
 Vorstand der SGJ

 
Präsident: Tanehisa Otabe
 

 Vorstandsmitgleder:
  Mitsuki Asanuma, Seiji Isaka, Takako Ito,
  Daisuke Eguchi, Ken-ichi Onodera, Takashi Kakuni,
  Shinji Kamei, Syunsuke Kuwahara, Masahide Goto,
  Takeshi Koya, Makito Shigeru, Jun Sugawara,
  Fumiko Seo, Toshikatsu Takeda, Hitoshi Tanaka
  Takashi Hashimoto, Masahiro Hirao, Juichi Matsuyama
  Shinji Miyata, Ryu Murakami, Tetsuro Mori,
  Michihiko Morooka
      
 
 Rechnungsprüfer: Sakura Yahata, Tadaaki Yamada

 
Redaktionsausschuss

 
 Vorsitzender: Daisuke Eguchi
 
Mitglieder: Syunsuke Kuwahara, Masahiro Hirao

 
Förderpreis-Ausschuss

 
Vorsitzender: Takashi Kakuni(Philosophie)
 
 Mitglieder:
 
Mitsuki Asanuma, Jun Sugawara (Philosophie)
  Tanehisa Otabe, Takako Ito (Ästhetik)
  Michihiko Morooka, Shigeru Makito (Religionswissenschaft)
  Ken-ichi Onodera, Takeshi Koya (Literatur)

 Geschäftsführung
 
  Shinji Kamei, Fumiko Seo (Öffentlichkeitsarbeit)
  Toshikatsu Takeda (Versammlung)
  Hitoshi Tanaka (Vertreter)
  Ryu Murakami (Schatzamt)
 Copyright (C) 2003 Schelling-Gesellschaft Japan.