Japanisch
Home
Über die SGJ
Vorstand und Komitees
Schelling -Jahrbuch
Schelling-Studien 
Schellings Werke 
Kontakt
Links
 Vorstand der SGJ

 
Präsident: Tanehisa Otabe
 

 Vorstandsmitgleder:
  Mitsuki Asanuma   Kazuko Yamaguchi
  Seiji Isaka      Mamoru Takayama
  Takako Ito      Toshikatsu Takeda
  Yasuo Okamura    Hitoshi Tanaka*
  Ken-ichi Onodera    Takashi Hashimoto*   
  Takashi Kakuni    Masakatsu Fujita
  Kenji Kawashima    Juichi Matsuyama
  Mitsushi Kubo     Ryu Murakami*
  Yoichi Kubo      Tetsuro Mori
  Shinji Miyata     Michihiko Morooka
  Masahide Goto*     Nobuyuki Kobayashi
            (*Geschäftsfürungs Direktor)

 
 Rechnungsprüfer: Sakura Yahata, Tadaaki Yamada


 
Redaktionsausschuss

 
 Vorsitzender: Shinji Kameda (Literatur)
 
Mitglieder: 
 
 Seiji Isaka, Osamu Hashimoto (Philosophie)
  Nobuyuki Kobayashi (Literatur)
  Takako Ito, Hitoschi Tanaka (Ästhetik)
  Yasuo Okamura, Masahide Goto (Religionswissenschaft)
  Daisuke Eguchi, Ken-ichi Onodera
(Edition)

 
Förderpreis-Ausschuss

 
Vorsitzender: Takashi Kakuni(Philosophie)
 
 Mitglieder:
 
 Seiji Isaka, Takashi Hashimoto,(Philosophie)
  
Toshikatsu Takeda, Shinji Miyata (Literatur)
  Tanehisa Otabe, Ryu Murakami (Ästhetik)
  Masahide Goto, Michihiko Morooka (Religionswissenschaft)


 Geschäftsfürung
 
  Hitoshi Tanaka, Ryu Murakami (Schatzamt),
  Fumiko Seo (Homepage)
Copyright (C) 2003 Schelling-Gesellschaft Japan.